Uputstva za učesnike

Uputstva za učesnike Konferencije:

Guidelines for presenters – Oral

Guidelines for presenters – Posters (PAM-IE 2019 Basic Poster Template)

Guidelines for presenters – Session chairs

Informacije o ESCOM nagradi i SEMPRE nagradi

 

Uputstva za prijavu rezimea:

Istraživači, psiholozi i muzičari, kao i istraživači i praktičari iz srodnih naučnih i humanističkih disciplina (muzičko obrazovanje, muzikologija, sociologija muzike, primenjena estetika, muzička teorija, etnomuzikologija…) koji se bave različitim aspektima širokog polja psihologije muzike – uključujući zanimanje za psihološke aspekte izvođenja, percepcije, kognicije i doživljaja muzike – dobrodošli su da učestvuju i daju svoj doprinos konferenciji.

Učesnici konferencije mogu da daju svoj aktivni doprinos u vidu usmenog saopštenja, poster prezentacija, simpozijuma, radionica, i/ili kroz prisustvo na sesijama i učešće u diskusijama.

Jezici konferencije su srpski, engleski i jezici bivših jugoslovenskih republika.

Konferenciju će pratiti dvojezična Knjiga rezimea u štampanoj i online verziji. Pozivamo Vas da dostavite i pun tekst Vašeg saopštenja na engleskom jeziku, koji će biti objavljen u Knjizi saopštenja sa konferencije. Prilog ovog tipa nije obavezan. Knjiga saopštenja sa konferencije biće objavljena u digitalnom obliku nakon konferencije, na engleskom jeziku. Uputstva za pisanje rezimea i Knjiga saopštenja sa konferencije – uputstva za autore dostupni su na ovom sajtu.

Konferencija je prijavljena za akreditaciju kao oblik stručnog usavršavanja nastavnika zaposlenih u obrazovanju u Srbiji (stručni skup).

Učesnici mogu da dostave rezimee za usmeno izlaganje, poster prezentaciju, simpozijum ili radionicu. Jedan autor može da dostavi do 3 rezimea i može biti prvi autor na 2 od 3;

Rezime treba dostaviti na adresu psychologyandmusic2019@gmail.com; prijem rezimea potvrdiće korespondent – član Organizacionog odbora.

Dužina izlaganja i diskusije je ograničena na 20 minuta (15 minuta izlaganje +5 minuta za pitanja i promenu izlagača). Poster prezentacije nisu vremenski ograničene; simpozijum treba da se sastoji od tri ili četiri izlaganja, sa ili bez uvoda i sa diskusijom (90 minuta); radionice mogu da traju sat ili sat i po vremena.

Uputstvo za pisanje rezimea

  • Potrebno je dostaviti dvojezičan rezime – na srpskom/jezicima bivših jugoslovenskih republika i na engleskom jeziku;
  • Sadržaj izlaganja može biti empirijski ili teorijski utemeljen;
  • Naslov treba da sadrži maksimum 150 karaktera sa proredom;
  • Rezime treba da ima najviše 500 reči, ne računajući druge neophodne elemente: naslov, ime(na) autora, afilijaciju i ključne reči;

Struktura rezimea

Empirijsko istraživanje: naslov, ime autora, afilijacija, zemlja; teorijske osnove istraživanja, ciljevi, metod(e), rezultati, zaključci, reference, ključne reči.

Teorijsko istraživanje/pregledni rad: naslov, ime autora, afilijacija, zemlja; teorijske osnove, ciljevi, glavni doprinosi, implikacije, reference, ključne reči.

Simpozijum: naslov, ime organizatora, afilijacija, zemlja; opis opšteg pregleda sesije (do 350 reči) i predložena dužina sesije (najviše 90 minuta); teorijske osnove, ciljevi, doprinos, značaj, reference i rezime za svako izlaganje (rezimei treba da imaju istu strukturu kao i rezimei za empirijsko istraživanje, odnosno teorijsko istraživanje/pregledni rad).

Radionice: naslov, ime autora, afilijacija, zemlja; teorijske osnove, ciljevi, kratak pregled aktivnosti predviđenih za prezentere/publiku, implikacije za praksu, specifična vrednost radionice za konferenciju, reference, ključne reči.

Evaluacije rezimea:

Svaki rezime će, anonimno, bez naznačenog imena i afilijacije autora rezimea evaluirati dva ili više recenzenata iz odgovarajućih naučnih/stručnih oblasti. Odgovori recenzenata mogu da budu: rezime se prihvata, rezime će biti prihvaćen uz manje izmene, rezime će biti prihvaćen nakon većih izmena i rezime se ne prihvata. Kratko objašnjenje stava recenzenta će pratiti svaku evaluaciju rezimea. Prihvaćeni i revidirani rezimei će biti objavljeni u Knjizi rezimea pre početka konferencije.

Obrazac rezimea dostupan je za preuzimanje na srpskom i na engleskom jeziku: PAM-IE 2019_rezime_obrazac i PAM-IE 2019_abstract template

Molimo Vas da pri pisanju rezimea koristite priložene obrasce.

EN

Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close