Tematske oblasti konferencije

Dobrodošle su prijave za učešće koje pripadaju sledećim tematskim oblastima, ali na njih ne moraju da se ograničavaju:

∼ Kognicija i percepcija muzike: neuro nauke i muzika; muzika, jezik i značenje; muzička memorija; percepcija ritma, visine i harmonije;

∼ Psihologija u muzičkom obrazovanju: muzička nadarenost i njeni psihološki korelati; ličnost i motivacija; učenje i poboljšanje muzičkih veština; saradnja u muzičkom izvođenju;

∼ Muzičko iskustvo i procenjivanje: estetska percepcija i odgovor; muzičke preferencije; muzička komunikacija; emocionalni odgovori na muziku;

∼ Muzičko ponašanje u kontekstu: muzika u svakodnevnom životu; novi mediji i slušanje muzike; celoživotni muzički angažman; kros-kulturalne studije muzike;

∼ Psihologija muzičke produkcije i izvođenja: kreativni procesi u muzici; kompozicija i improvizacija; izražavanje i emocije u muzičkom izvođenju; psihološki aspekti muzičkog izvođenja; neverbalna komunikacija u muzičkom izvođenju;

∼ Muzika i dobrobit: dobrobit muzičara; muzika za zdravlje; muzika i društveno povezivanje;

∼ Poreklo muzike: evolucione perspektive o muzici; rani razvoj deteta i muzika; glasovi životinja i muzika;

Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close