Uvodna predavanja na Konferenciji

Keynote_Sloboda Džon Sloboda, Gildhol škola za muziku i dramu, London / John Sloboda, Guildhall School of Music & Drama, London

Savremena publika za klasičnu muziku: šta istraživanja mogu da nam kažu o njima i njihovim motivima i kako profesionalni muzičari mogu bolje da se povežu sa njima / Contemporary audiences for classical music: what research can tell us about them and their motivations, and how professional musicians can better connect to them

Profesor Džon Sloboda je član Britanske akademije (FBA) i nosilac titule OBE (Oficir Reda Britanske Imperije), najprestižnijeg britanskog priznanja za doprinose nauci. Profesor je i glavni istraživač na Gilhold školi, gde je od 2009. godine rukovodio istraživačkim programom „Razumevanje publike“. Takođe je profesor emeritus na Univerzitetu Kil. Bio je član Odeljenja za psihologiju na istom univerzitetu od 1974. do 2008. godine, gde je bio direktor Odseka za istraživanje muzičke veštine i razvoja, osnovanog 1991. godine. Rad Džona Slobode u oblasti psihologije muzike međunarodno je poznat i priznat. On je zasluzni član Britanskog psihološkog društva, bio je predsednik Sekcije za Psihologiju i Opšte sekcije Britanske asocijacije za unapređenje nauke, kao i predsednik Evropskog društva za kognitivne nauke o muzici (ESCOM), gde je bio i član uredničkog odbora časopisa Musicae Scientiae. Član je Društva za istraživanja u obrazovanju i psihologiji muzike (SEMPRE), a bio je i glavni urednik časopisa Psihologija muzike od 1985. do 1989. Trenutno je predsedavajući ESCOM-ovog Fonda Irene Deliege za prevodilačke aktivnosti čiji je cilj da se ključne evropske monografije iz 20. veka iz domena nauka o muzici i sistemske muzikologije  prevedu na engleski jezik i objave. Nedavno je postao predsednik međunarodne istraživačke platforme Društveni uticaj stvaranja muzike (www.simm-platform.eu), čiji je i osnivač, a koja ima za cilj da podstiče i podrži istraživanje uslova u kojima muzička aktivnost može da utiče na društvenu dobrobit. Takođe je aktivista koji radi na boljem razumevanju civilnih žrtava oružanog nasilja i ko-rukovodilac I osnivač nevladinih organizacija Iraq Body Count i Every Casualty Worldwide. Učestvovao je u naporima da se dokumentuje šteta načinjena životima civila od strane NATO tokom bombardovanja Srbije 1999. godine i tesno sarađuje sa brojnim aktivistima i nevladinim organizacijama u regionu Balkana.

 

Keynote_Timers Rene Timers, Departman za muziku, Univerzitet u Šefildu / Renee Timmers, Department of Music, University of Sheffield

Izražajnost i komunikacija u izvođačkim ansamblima / Expression and communication in ensemble performance

Rene Timers je profesor Psihologije muzike na Univerzitetu u Šefildu, gde rukovodi master programom Psihologija muzike i istraživačkim centrom Muzika, Um, Mašina u Šefildu. Školovala se u domenu muzikologije i psihologije u Holandiji. U istraživanjima koristi interdisciplinarne metode i tehnike u cilju unapređenja razumevanja načina na koji se muzika izvodi i doživljava. Njen rad uključuje publikacije o izražajnosti muzičkog izvođenja, izrazu i opažanju emocija u muzici, interakcijama između muzičke kognicije i emocija, i kros-modalnim iskustvima muzike. Među nedavno objavljenim izdanjima su Ekspresivnost u muzičkom izvođenju: empirijski pristupi kroz stilove i kulture [Expressiveness in music performance: Empirical approaches across styles and cultures, OUP, 2014] i Rautlidžov zbornik za muzičku kogniciju [The Routledge companion to music cognition, Routledge, 2017]. Bila je članica uredničkih odbora nekoliko vodećih časopisa iz oblasti psihologije muzike, a trenutno je predsednica Evropskog društva za kognitivne nauke o muzici (ESCOM). U ovoj ulozi nastavlja da promoviše interdisciplinarne perspektive muzičke kognicije, te organizaciju  događaja (virtuelnih i direktnih) koji povezuju istraživače iz različitih geografskih i disciplinarnih područja.

 

Keynote Ginsborg Džejn Ginsborg, Severni kraljevski konzervatorijum za muziku, Mančester / Jane Ginsborg, Royal Northern College of Music, Manchester

Pamćenje muzike: istraživanje i praksa za muzičare / Memory for music: research and practice for performers

Profesor Džejn Ginsborg je pomoćni direktor istraživačkog rada, direktor Centra za istraživanje muzičkog izvođenja i rukovodilac Programa za istraživačke studije na Severnom kraljevskom konzervatorijumu za muziku u Mančesteru (RNCM). Bila je akademski školovan vokalni izvođač savremene muzike pre nego što je počela da studira psihologiju na Otvorenom univerzitetu i započela doktorsko istraživanje pod mentorstvom Džona Slobode na Univerzitetu Kil. Dobitnica je nagrade „Van Laweence“  Britanskog udruženja za glas 2002. godine za istraživanje o strategijama pamćenja kod pevača, a ušla je i u uži izbor za Tajmsovu nagradu za visoko obrazovanje 2013. godine za istraživanje o muzičarima sa oštećenjem sluha. Objavila je veliki broj radova iz polja ekspertskog muzičkog izvođenja. Nedavno je postala glavni urednik časopisa Musicae Scientiae. Takođe je i pomoćni urednik časopisa Music Performance Research (2008–2018) i Journal of Interdisciplinary Music Studies kao i članica uređivačkog odbora časopisa Psychology of Music i Performance Science (Frontiers in Psychology). Od 2012. do 2015. godine bila je predsednica Evropskog društva za kognitivne nauke o muzici (ESCOM). Njena nedavna trenutna istraživačka interesovanja uključuju: zdravlje muzičara, slušanje i blagostanje muzičara, ekspertsko individualno i grupno izvođenje kao i primenjena istraživanja.

 

Keynote Parknat Ričard Parnkat, Centar za sistemsku muzikologiju, Univerzitet u Gracu / Richard Parncutt, Centre for Systematic Musicology, University of Graz

Akušerska dilema, šema majke i muzičko-religiozni ritual / The obstetric dilemma, the mother schema, and musical-religious ritual

Ričard Parnkat je profesor sistemske muzikologije na Univerzitetu u Gracu (od 1998) i rukovodilac Centra za sistemsku muzikologiju pri istom univerzitetu (od 2009). Bio je predsedavajući Petnaeste međunarodne konferencije o muzičkog percepciji i kogniciji i Desete trienalne konferencije Evropskog društva za kognitivne nauke o muzici (ICMPC15/ESCOM10), Grac, Montreal, La Plata, Sidnej (23–28. jul 2018). Bio je predsednik Evropskog društva za kognitivne nauke o muzici (ESCOM 2015–2018). Završio je osnovne studije muzike i nauke na Univerzitetu u Melburnu (1981), stekao počasno zvanje mastera fizike na Univerzitetu Nove Engleske (1982) i doktorat iz psihologije, muzike i fizike 1987. godine, pod mentorstvom Ketrin Elis (muzika), Nevila Flečera (fizika) i Vilijama G. Nobla (psihologija). U svojim istraživanjima bavi se muzičkim strukturama (visina, konsonance, harmonija, tonalnost, tenzija, ritam, metar, akcenat), muzičkim izvođenjem (psihologija, klavir, primene), poreklom tonalnosti i muzike, kao i muzikološkom interdisciplinarnošću, što sve uključuje psihologiju muzike, teoriju muzike, akustiku, psihoakustiku, istraživanje zvuka i muzike kompjuterskim programima, procese memorisanja, sociologiju muzike, filozofiju muzike, istoriju muzike, etnomuzikologiju i muzičko obrazovanje. Njegove knjige objavili su izdavači kao što su Springer i Oksford, a članke časopisi kao što su Music Perception, Musicae Scientiae, Perception & Psychophysics, Journal of New Music Research, Music Performance Research, Contemporary Music Review i Perspectives of New Music.

Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close